Δίκαιο Προστασίας του Kαταναλωτή

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Το Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή αποτελεί τον κλάδο δικαίου που εμφανίζεται πια σε ολοένα και περισσότερες πτυχές της νομικής επιστήμης και των συναλλαγών. Οι συνεχείς τροποποιήσεις του με κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν ελάχιστες προδιαγραφές και αυξημένες απαιτήσεις από πλευράς των επιχειρήσεων, έχουν προδιαγράψει ένα δρόμο στον οποίο πρέπει να πορεύονται οι επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω e-shop, είτε διαθέτουν φυσικό κατάστημα πώλησης εμπορευμάτων, είτε παρέχουν υπηρεσίες. Το Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή αποτελεί ταυτόχρονα γνώμονα αξιολόγησης συμβάσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και με τις εταιρείες τηλεφωνίας και παροχών κοινής ωφέλειας.

Έχοντας χειριστεί με επιτυχία πληθώρα υποθέσεων σε δικαστικό επίπεδο που άπτονται του Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, πιστεύουμε ότι η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία των επιχειρήσεων τους, τόσο σε επίπεδο διαφήμισης όσο και κατά το στάδιο των συναλλαγών αποτελεί επένδυση για υγιείς συνεργασίες και συνεχή νομική προστασία και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνουμε  τη σύνταξη όρων συναλλαγών για ηλεκτρονικά καταστήματα στα πλαίσια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ιστού, συμφωνητικών συνεργασίας, παροχής   υπηρεσιών και ανάληψης έργου, στην ελληνική και την αγγλική. Η εταιρεία μας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική σε στελέχη επιχειρήσεων και σε μεσίτες πιστώσεων στα πλαίσια της ΚΥΑ Ζ1-699/2010.