Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Εργατικό Δίκαιο ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η εξαρτημένη σύμβαση εργασίας.

Είναι γεγονός ότι αποτελεί τακτική των εργοδοτών η απασχόληση προσωπικού, χωρίς την υπογραφή σύμβασης εργασίας, δυνατότητα η οποία σαφώς δίδεται από το νόμο, αφού με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως με το δημόσιο και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καταρτίζεται άτυπα. Η   εμπειρία   μας   στον   χειρισμό   υποθέσεων   Εργατικού Δικαίου έχει δείξει ότι η κατάρτιση μίας αναλυτικής σύμβασης εργασίας μπορεί να λειτουργήσει κατασταλτικά στην εμφάνιση διαφορών που συχνά συναντάμε στην πράξη, μεταξύ εργοδότη – εργαζομένου.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας στο χειρισμό υποθέσεων Εργατικού Δικαίου περιλαμβάνουν ενδεικτικά, τη σύνταξη συμβάσεων εργασίας και εχεμύθειας και παράλειψης ανταγωνισμού, συμμόρφωση υφιστάμενων συμβάσεων και όρων εργασίας με τις επιταγές του αναγκαστικού Εργατικού Δικαίου, διαμόρφωση εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και χειρισμό εργοδοτικών αξιώσεων.