Εμπορικά Σήματα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία καταχώρισης αιτήσεων για κατοχύρωση εμπορικών σημάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας του Εμπορίου, του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και στα εθνικά μητρώα τρίτων χωρών.

Με σκοπό τη μείωση του ενδεχομένου ανακοπής από τρίτους ή ενστάσεων σε επίπεδο εξέτασης απόλυτων λόγων απαραδέκτου και την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τους πελάτες μας, απαραίτητο βήμα για εμάς, πριν την καταχώριση αίτησης σε οποιοδήποτε μητρώο είναι η έρευνα διαθεσιμότητας παρόμοιων ή παρεμφερών σημάτων και αξιολόγηση αυτών σε επίπεδο αγοράς συντάσσοντας σχετική έκθεση.

Με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση των σημάτων των πελατών μας, συμμετέχουμε ενεργά στη διαπραγμάτευση, σύνταξη και επεξεργασία συμφωνητικών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, μεταβίβασης καθώς και σύστασης ενεχύρου επί εμπορικών σημάτων, όταν και όποτε αυτό απαιτηθεί.

Η εταιρεία μας είναι γνωστή για τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων ανακοπής, διαγραφής και ακύρωσης σημάτων, ενώπιον του Εθνικού Μητρώου Σημάτων, του EUIPO καθώς και του USPTO. Προκειμένου να αποφευχθούν εξ αρχής μελλοντικές αντιδικίες και προσβολή δικαιωμάτων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στα οικεία μητρώα.